Regulamin newslettera

§1 Najważniejsze informacje dot. Usługodawcy

Usługi i treści cyfrowe udostępniane w ramach Newslettera świadczone są przez Adam Pawłowski 
prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Adam Pawłowski MS Wine Consulting z siedzibą  ul. Adolfa Suligowskiego 7/20
00-466, Warszawa, NIP 5992902411, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, adres do kontaktu: Adolfa Suligowskiego 7/20
00-466, Warszawa (dalej jako Usługodawca).
We wszelkich sprawach, możesz skontaktować się pisząc na adres e-mail: info@adampawlowskims.pl lub pod numerem telefonu +48 791654167

Słownik pojęć znajduje się w §10 niniejszego Regulaminu.

§2 Najważniejsze informacje dotyczące Newslettera

1. Newsletter, w tym usługi i treści cyfrowe są wysyłane na wskazany przez Ciebie adres e-mail.
2. W ramach Newslettera udostępniane są treści edukacyjne, a także informacje o nowych wpisach
blogowych lub materiałach udostępnianych w social media, zniżkach, aktualnych promocjach, bonusach,
bezpłatnych i płatnych wydarzeniach, wyzwaniach, szkoleniach oraz inne informacje marketingowe i
handlowe o produktach i usługach oferowanych przez Usługodawcę lub polecanych przez Usługodawcę.
3. W przypadku gdy w ramach Newslettera udostępniania jest treść cyfrowa (np. e-book, nagranie
audio/wideo), dostęp do niej możesz uzyskać w sposób wskazany w e-mailu (np. poprzez kliknięcie
aktywnego linku udostępnionego w e-mailu, pobranie załącznika dołączonego do wiadomości).
4. Z uwagi na to, że programy pocztowe często uznają wiadomości wysyłane z programów mailingowych
za SPAM, zalecane jest dodanie Usługodawcy do listy zaufanych odbiorców.

§3 Zasady zawarcia umowy i uzyskania dostępu do Newslettera

1. Dostęp do Newslettera możesz uzyskać:
   1) nieodpłatnie – poprzez zapis do Newslettera i przekazanie Twojego adresu e-mail, imienia lub
innych danych osobowych wymaganych w formularzu zapisu do celów marketingowych/handlowych
lub
   2) odpłatnie – bez konieczności zapisu do Newslettera, tj. poprzez zapłatę kwoty 250zł brutto za dostęp
do treści cyfrowej udostępnianej bezpłatnie w ramach Newslettera. Aby dokonać zakupu, skontaktuj
się w tym celu z Usługodawcą na wskazany w §1 adres e-mail lub w inny sposób wskazany do
kontaktu.
2. W celu zapisania się do Newslettera i uzyskania dostępu do usługi/treści cyfrowej:
   1) podaj dane osobowe w ramach udostępnionego formularza zapisu,
   2) zaakceptuj Regulamin newslettera,
   3) potwierdź swój adres e-mail – w przypadku gdy na etapie zapisu wskazano konieczność
potwierdzenia adresu e-mail (mechanizm double opt-in).
3. Umowa na świadczenie usługi dostępu do treści cyfrowej zostaje zawarta na czas nieokreślony z chwilą:
   1) wyświetlenia Klientowi potwierdzenia zapisania się do Newslettera (w przypadku nieodpłatnego
dostępu),
   2) z chwilą akceptacji Regulaminu sklepu i dokonania płatności za dostęp do treści cyfrowej (w
przypadku odpłatnego dostępu).
4. Dostęp do Newslettera, w tym do udostępnionych usług i treści cyfrowych jest udzielany niezwłocznie po
zawarciu Umowy, chyba że z Opisu Usługi wynika inaczej. W przypadku nieuzyskania dostępu, należy
zgłosić ww. brak Usługodawcy.
5. Rozwiązanie Umowy na świadczenie usługi dostępu do Newslettera, w tym na dostarczenie usługi i
treści cyfrowej przez Ciebie może nastąpić w trybie natychmiastowym. W celu rozwiązania Umowy:
   1) kliknij przycisk „Anuluj subskrypcję”/ „Zrezygnuj z subskrypcji” lub przycisk analogiczny lub
   2) skontaktuj się z Usługodawcą.

§4 Warunki techniczne

1. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą
elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby
nieuprawnione, dlatego zalecane jest stosowanie właściwych środków technicznych, które zminimalizują
wskazane wyżej zagrożenia. Usługodawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu
w jakiejkolwiek formie Hasła.
2. W celu zapisania się do Newslettera lub złożenia zamówienia na odpłatny dostęp do Newslettera,
konieczne jest posiadanie aktualnej wersji przeglądarki internetowej wspieranej przez producenta z
dostępem do Internetu (np. Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari) oraz aktywnego konta poczty
elektronicznej.
3. W celu skorzystania z Newslettera, w tym z udostępnianych usług i treści cyfrowych, konieczne jest
posiadanie:
   1) aktualnej wersji przeglądarki internetowej wspieranej przez producenta z dostępem do Internetu (np.
Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari);
   2) aktywnego konta poczty elektronicznej;
   3) aktualnego narzędzia/ programu obsługującego pliki elektroniczne w formacie, w których
dostarczana jest treść cyfrowa (np. w formacie *.zip, *.pdf, *.mobi, *.pub, *.doc, *.docx, *.xsl);
   4) konta na platformie społecznościowej , np. Meta (Facebook) w przypadku, gdy z opisu treści
cyfrowej wynika, iż będzie udostępniona m.in. na dedykowanej grupie,
4. W przypadku gdy do skorzystania z Newslettera, w tym z udostępnianych usług i treści cyfrowych
konieczne będzie spełnienie dodatkowych wymagań technicznych, zostaniesz o tym poinformowany.
Informacja zostanie Ci przekazana także w przypadku gdy konieczne jest dokonanie aktualizacji
niezbędnych do zachowania zgodności usług i treści cyfrowych z Umową.

§5 Reklamacja

1. Jeżeli udostępniane usługi/ treści cyfrowe są niezgodne z umową, możesz żądać doprowadzenia do
zgodności z umową lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny (w przypadku usługi płatnej) albo odstąpić
od umowy.
2. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji.
3. Reklamację można składać e-mailowo, pisemnie lub w inny sposób wskazany do komunikacji.
4. Usługodawca może odmówić doprowadzenia do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do
zgodności usługi/treści cyfrowej z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo
wymagałoby nadmiernych kosztów dla Usługodawcy. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się
wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności treści cyfrowej lub usługi
cyfrowej z umową oraz wartość treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z umową.
5. Obowiązki i uprawnienia Stron, w tym szczegółowe zasady reklamacji usługi/treści cyfrowej zostały
określone w ustawie o prawach konsumenta (m.in. w rozdziale 5b ustawy).

 
§6 Odstąpienie od Umowy

1. Możesz odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. W celu skorzystania z prawa do
odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Usługodawcę o tym w drodze jednoznacznego
oświadczenia, wysyłając np. e-mail lub pismo na adres wskazany w Regulaminie.
2. Możesz odstąpić od Umowy w przypadku nie dostarczenia treści lub usługi cyfrowej.
3. W przypadku odstąpienia od umowy, należy powstrzymywać się od korzystania z treści cyfrowej lub
usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.

§7 Prawa autorskie i licencje

1. Teksty, zdjęcia, grafiki, multimedia oraz znaki towarowe udostępniane w ramach Newslettera są utworem
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegającym
ochronie prawnej.
2. Prawami autorskimi do ww. materiałów dysponuje Usługodawca bądź inny podmiot, od którego
Usługodawca uzyskał odpowiednią licencję. Materiały mogą być też wykorzystywane przez
Usługodawcę w oparciu o inną podstawę prawną.
3. Wszelkie materiały udostępniane przez Usługodawcę mogą być wykorzystywane wyłącznie na własny
użytek, o ile nic innego nie wynika z ustaleń Stron. Nieuprawnione jest dalsze rozpowszechnianie,
udostępnianie, zgrywanie i pobieranie w jakikolwiek sposób materiałów poza zakresem dozwolonego
użytku.
4. W przypadku naruszenia zakazu, o którym mowa w niniejszym paragrafie, w tym naruszenia praw
autorskich, Usługodawca ma prawo domagać się od Klienta odszkodowania i zadośćuczynienia. Klient w
ww. zakresie może ponosić odpowiedzialność cywilną lub karną.

§8 Dane osobowe

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Usługodawca. Twoje dane przetwarzane są do
następujących celów:
   1) Dane niezbędne do zawarcia i realizacji umowy będą przetwarzane przez czas realizacji umowy, w
tym przez czas realizacji uprawnień wynikających z umowy(art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO). Podanie tych
danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy;
   2) Dane dodatkowe podane w celu m.in. usprawnienia realizacji umowy będą przetwarzane nie dłużej
niż do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego w oparciu o
uzasadniony interes w postaci obsługi Klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
   3) Dane będą przetwarzane także przez okres przedawnienia roszczeń w oparciu o uzasadniony
interes Usługodawcy w celu obrony przed roszczeniami, a także w celu ustalenia i dochodzenia
roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
   4) Dane mogą być także archiwizowane do celów wewnętrznych i statystycznych do czasu wniesienia
przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego w oparciu o uzasadniony interes Usługodawcy
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
   5) W przypadku danych zbieranych do celów marketingowych i handlowych, w tym w celu dostarczania
informacji marketingowych w ramach usługi Newsletter, dane będą przetwarzane w oparciu o
uzasadniony interes Usługodawcy w postaci marketingu produktów i usług Usługodawcy (art. 6 ust.
1 lit. f RODO) oraz w oparciu o Twoją zgodę. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu
wniesienia przez Ciebie sprzeciwu/cofnięcia zgody lub ustania celu biznesowego – w zależności od
tego, co nastąpi wcześniej. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do otrzymywania
informacji marketingowych/handlowych. Zgodę możesz cofnąć w każdej chwili, klikając link w stopce
maila lub pisząc do Usługodawcy na adres podany wyżej.
2. Twoje dane mogą być powierzone innym podmiotom, tylko wtedy jest to niezbędne do realizacji celów
przetwarzania, o których mowa wyżej oraz wyłącznie w zakresie koniecznym do realizacji tego celu. W
razie potrzeby Twoje dane mogą być przekazane firmie hostingowej, podmiotom wspierającym w
obsłudze i wysyłce Newslettera, platformie społecznościowej Meta, firmie świadczącej usługi chmurowe,
podmiotom świadczącym usługi marketingowe, oraz innym podmiotom, które wspierają Administratora w
realizacji celów przetwarzania.
3. Usługodawca korzysta z programu: https://mailchimp.com
4. Szczegółowe informacje dotyczące Polityki prywatności podmiotu świadczącego usługę wysyłki
Newslettera znajdują się na stronie: https://www.mailerlite.com/legal
5. W związku z RODO przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych
osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, sprzeciwu
wobec przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych, cofnięcia zgody, z tym
zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego
przed jej cofnięciem.
6. Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem,
przysługuje Ci skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W takim przypadku zachęcam
jednak do wcześniejszego kontaktu ze mną celem wyjaśnienia swoich wątpliwości.

§9 Postanowienia końcowe

1. W ramach korzystania z Newslettera, w tym z usługi lub treści cyfrowej zabrania się dostarczania
informacji o charakterze bezprawnym oraz działania w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi
obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
2. Polubowne rozpatrywanie sporów i rozpatrywania reklamacji w przypadku konsumenta jest możliwe
poprzez zwrócenie się do:
   1) stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej
umowy;
   2) wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego,
w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;
   3) powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której
statutowych zadań należy ochrona konsumentów w celu uzyskania pomocy w sprawie umowy;
   4) lub ma prawo skorzystać z platformy ODR. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy
konsumentami i przedsiębiorcami http://ec.europa.eu/consumers/odr .
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do Regulaminu z ważnych przyczyn, w tym
w szczególności z powodu zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakich zmiany te wymuszają na
Usługodawcy również zmiany treści niniejszego Regulaminu, w szczególności zmiany przepisów
Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a
także na mocy obowiązujących decyzji UOKIK, PUODO lub orzeczeń sądowych w zakresie
odpowiadającym wydanym decyzjom/orzeczeniom oraz w przypadku istotnej zmiany czynników
biznesowych, o ile istnieje związek przyczynowo-skutkowy między ww. zmianą a zmianą kosztów
świadczenia usług przez Usługodawcę. Szczegółowe informacje dot. zmian wskazuje ustawa o prawach
konsumenta.
4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 02.03.2023

 
§10 Słownik pojęć

1. Cena – pieniądze lub cyfrowe odwzorowanie wartości;
2. Klient – podmiot, który zawarł Umowę z Usługodawcą na dostęp do Newslettera, w tym dostarczenie
usługi i/lub treści cyfrowej;
3. Konsument – osoba fizyczna, która zawarła Umowę z Usługodawcą do celów, które nie są bezpośrednio
związane z jej działalnością gospodarczą/zawodową;
4. Treść cyfrowa – dane wytworzone i dostarczane w postaci cyfrowej (np. e-book, inne materiały w formie
pdf, audio/video);
5. Usługa – usługa lub treść cyfrowa lub towar z elementami cyfrowymi;
6. Usługa cyfrowa – usługa pozwalającą Klientowi na wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub
dostęp do danych w postaci cyfrowej lub usługę pozwalającą na wspólne korzystanie z danych w
postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Klienta lub innych użytkowników tej
usługi lub inne formy interakcji za pomocą takich danych;